Blog

Những ngành thừa nhân lực trong tương lai

Trong tương lai, một số ngành sẽ trở nên thừa nhân lực, khiến cho việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn. Vậy đó là những ngành nào?

Những ngành thừa nhân lực trong tương lai

1. Kế toán: Với sự phát triển của các công nghệ thông tin, nhiều công việc kế toán sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

2. Bán hàng trực tuyến: Với sự phát triển của thương mại điện tử, nhiều công việc bán hàng trực tuyến sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

3. In ấn: Với sự phát triển của công nghệ in ấn, nhiều công việc in ấn sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

4. Dịch vụ bảo vệ: Với sự phát triển của công nghệ an ninh, nhiều công việc bảo vệ sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

5. Điện thoại di động: Với sự phát triển của công nghệ điện thoại di động, nhiều công việc liên quan đến điện thoại di động sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

6. Công nghệ thông tin: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều công việc liên quan đến công nghệ thông tin sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

7. Quản lý nhân sự: Với sự phát triển của công nghệ quản lý nhân sự, nhiều công việc quản lý nhân sự sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

8. Quảng cáo: Với sự phát triển của công nghệ quảng cáo, nhiều công việc quảng cáo sẽ được tự động hóa, giảm thiểu nhu cầu về nhân lực.

Tuy nhiên, đây chỉ là những dự đoán và không thể chắc chắn rằng những ngành này sẽ thực sự trở nên thừa nhân lực. Vì vậy, chúng ta cần phải cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình để có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

You might be interested in …