Cơ chế giải quyết tranh chấp

I. Nguyên tắc chung

Cơ chế giải quyết tranh tranh chấp phát sinh trên Sàn Giao dịch TMĐT Vieclamquangninh.org được xây dựng để điều chỉnh các đối tượng:

  • Đơn vị cung cấp dịch vụ: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ của Vieclamquangninh.org tham gia cung cấp các Dịch vụ về Việc làm trên Sàn Giao dịch TMĐT Vieclamquangninh.org
  • Khách hàng: là những học sinh, sinh viên, người lao động và các đối tượng khác sử dụng dịch vụ của Đơn vị Cung cấp Dịch vụ thông qua việc mua và thanh toán Phí dịch vụ tại sàn Giao dịch TMĐT.

Nhằm mục đích Giải quyết hiệu quả nhất các tranh chấp phát sinh giữa Đơn vị cung cấp dịch vụ và Khách hàng trên Sàn Giao dịch TMĐT Vieclamquangninh.org, các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định nêu tại cơ chế giải quyết chanh chấp này.

Các Bên bao gồm Khách hàng, Đơn vị cung cấp dịch vụ có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Đơn vị cung cấp dịch vụ cần có trách nhiệm cung cấp văn bàn, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang mâu thuẫn.

II. Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

1. Vieclamquangninh.org

– Có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng và hỗ trợ người dùng liên quan đến giao dịch tại Website thông qua email, điện thoại, địa chỉ trụ sở công bố trên website.
– Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
– Tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nằm trong khả năng và quyền giải quyết của Vieclamquangninh.org, Vieclamquangninh.org chủ động liên hệ và giải đáp cho khách hàng. Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ, Vieclamquangninh.org sẽ chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc đến Đơn vị cung cấp dịch vụ.
– Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đơn vị cung cấp dịch vụ Vieclamquangninh.org sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. Vieclamquangninh.org sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về dịch vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ đồng thời yêu cầu Đơn vị cung cấp dịch vụ bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.
– Trường hợp xác định lỗi thuộc về Khách hàng, Vieclamquangninh.org sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thầm quyển xử lý tùy theo mức độ của sai phạm.
– Trong trường hợp tranh chấp không thể hòa giải, các bên giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.
– Khi tiền dịch vụ vẫn chưa được thanh toán cho Đơn vị cung cấp dịch vụ, Vieclamquangninh.org có quyền tạm hoãn thanh toán cho Đơn vị cung cấp dịch vụ cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp.
– Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ

– Tiếp nhận thông tin khách hàng và nội dung khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng từ phía Vieclamquangninh.org chuyển giao.
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin, Đơn vị cung cấp dịch vụ cần thông báo cho Vieclamquangninh.org biết về tiến độ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng.
– Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thẻ giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì có thể nhờ Vieclamquangninh.org đứng ra làm trung gian hòa giải.
– Nếu tranh chấp không thể hòa giải, có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật (Trọng tài thương mại, Tòa án) có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.
– Có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ, thông tin, bằng chứng xác thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng.
– Có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết tranh chấp cho Vieclamquangninh.org sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp.
– Bồi thường và giữ cho Vieclamquangninh.org không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện
tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Vieclamquangninh.org.

3. Khách hàng

– Khách hàng có quyền khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến giao dịch tại Website thông qua email, điện thoại, địa chỉ trụ sở Vieclamquangninh.org theo quy trình tại Mục III.
– Có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ, thông tin, bằng chứng xác thực thông tin liên quan đến sự việc tranh chấp.
– Tiếp nhận thông tin giải quyết tranh chấp từ Vieclamquangninh.org và thực hiện.
– Nếu thông qua hình thức thỏa thuận với Đơn vị cung cấp dịch vụ mà vẫn không thẻ giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì có thể nhờ Vieclamquangninh.org đứng ra làm trung gian hòa giải.
– Nếu tranh chấp không thể hòa giải, có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật (Trọng tài thương mại, Tòa án) có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.
– Thông báo kết quả giải quyết tranh chấp cho Vieclamquangninh.org sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp.

III. Quy trình giải quyết tranh chấp

Vieclamquangninh.org và các đơn vị đối tác có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người dùng liên quan đến thông tin việc làm đăng tải tại website Vieclamquangninh.org.
Khi phát sinh tranh chấp, Vieclamquangninh.org đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Vieclamquangninh.org và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về các nội dung liên quan đến thông tin việc làm, tuyển dụng của đơn vị đối tác qua Sàn TMĐT Vieclamquangninh.org
Email: hotro@Vieclamquangninh.org,
Người dùng có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị qua hotline: +84 868 832 575.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vieclamquangninh.org sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Vieclamquangninh.org sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người dùng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở Chính sách mà công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vieclamquangninh.org thì ban quản trị sẽ yêu cầu người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật Vieclamquangninh.org tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng (người lao động tìm việc).

Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin giới thiệu thông tin việc làm, tuyển dụng trên Vieclamquangninh.org cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến việc làm, nơi làm việc, điều kiện làm việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật. Các bên bao gồm đơn vị đối tác, người dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với đơn vị đối tác cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Vieclamquangninh.org sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng và đơn vị đối tác nếu được người dùng hoặc đơn vị đối tác (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Vieclamquangninh.org. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đơn vị đối tác: Vieclamquangninh.org sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vieclamquangninh.org sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của đơn vị đối tác đó trên Vieclamquangninh.org, đồng thời yêu cầu đơn vị đối tác bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, ít nhất là cho khách hàng (người lao động tìm việc).